Pakalpojumi

Uzņēmums „Lex Fortis” nodarbojas gan ar fizisko, gan juridisko personu maksātnespējas jautājumiem. Mēs uzņemsimies visu nogurdinošo un sarežģīto maksātnespējas noformēšanas procedūru, kurai beidzoties jūs iegūsit pilnīgu, oficiāli apliecinātu brīvību no maksājumu saistībām.

„Lex Fortis” piedāvā:

  • konsultācijas gan par fizisko, gan juridisko personu maksātnespējas jautājumiem;
  • dokumentu sagatavošanu;
  • informācijas savākšanu;
  • klienta tiesību un interešu aizsardzību;
  • dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesā;
  • klienta interešu pārstāvēšanu tiesā.

Sāciet dzīvi no baltas lapas kopā ar „Lex Fortis”!

 

Juridiskās personas maksātnespēja

Juridiskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros parādnieka saistību izpildei no parādnieka īpašuma tiek segtas kreditora prasības, ietver neskaitāmus tiesiska rakstura pasākumus.

Iesniegumu par juridiskas personas maksātnespējas procesu tiesā var iesniegt:

  • kreditors vai kreditori, parādnieks, ja pastāv jebkura no juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm;
  • administrators, darbinieks, kuram ir darba tiesiskās attiecības vai kuram ir bijušas darba tiesiskās attiecības ar parādnieku.

Iesniegumu par maksātnespēju var iesniegt gan pati juridiskā persona, gan arī kreditors, ja parāda summa pārsniedz LVL 3000 (SIA un AS) vai LVL 1500 (citām juridiskajām personām). Tiesa izskata lietu un pieņem lēmumu par to, vai konkrētais uzņēmums ir maksātnespējīgs.

Pirms iesniegt tiesā iesniegumu par maksātnespēju, viss ir rūpīgi jāizvērtē, lai procesa atdeve būtu maksimāli izdevīga. Arī šajā jautājumā jums palīdzēs uzņēmums „Lex Fortis”.

 

Fiziskās personas maksātnespēja

Pastāv vairāki pamatojumi fiziskās personas maksātnespējas lietas ierosināšanai:

  1. Ja parādnieks (fiziskā persona) nevar dzēst parādus, kuru kopsumma pārsniedz   LVL 5 000 un kuru izpildes termiņš jau ir iestājies.
  2. Ja pastāv pierādāmi apstākļi, ka parādnieks (fiziskā persona) gada laikā nespēs dzēst parādus, kuru izpildes termiņš jau ir iestājies un parādu kopsumma pārsniegs LVL 10 000.

Līdztekus Latvijas pilsoņiem „Lex Fortis” sniedz konsultācijas arī fiziskām personām citās Eiropas Savienības valstīs, kurās privātpersonām nav iespējas iesniegt pieteikumu maksātnespējas atzīšanai. Ar maksātnespējas jautājumiem pie mums vēršas arī klienti, kuriem Latvijā ir uzturēšanās atļauja.

„Lex Fortis” sniedz palīdzību maksātnespējas procesa ierosināšanai un pārstāv klienta intereses visā procesa laikā.